Część 1.  Standard dotyczący firmy świadczącej usługi szkoleniowo-rozwojowe

 1. Firma prowadzi działalność zgodną z danymi rejestrowymi, definiuje cele, zakres swojej działalności i obszary specjalizacji.
  1. Firma rzetelnie informuje o swojej działalności i oferowanych usługach umożliwiając klientom właściwą identyfikację firmy i jej usług oraz dokonanie wyboru co do zakresu współpracy. Jeżeli działania szkoleniowo-rozwojowe prowadzą do nabycia kwalifikacji cząstkowej lub pełnej to firma szkoleniowa podaje odwołanie do konkretnej nazwy i nr tej kwalifikacji w rejestrze PRK.
  1. Firma komunikuje/udostępnia klientom informacje o osobach realizujących usługi (prowadzących) umożliwiając ich właściwą identyfikację oraz dokonanie wyboru co do zakresu współpracy.
  1. Firma stosuje rozwiązania i praktyki zapewniające wysoką jakość świadczonych usług, upowszechnia wiedzę o realizowaniu dobrych praktyk w zapewnieniu jakości działań szkoleniowo-rozwojowych. Podaje informacje i spełnianiu przez siebie określonych standardów i norm jakości.
  1. Firma stosuje praktyki pozwalające na implementacje wniosków z wyników ewaluacji w kolejnych projektach szkoleniowo-rozwojowych.
  1. Firma posiada i stosuje w praktyce model reagowania na nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia klientów. Podaje informacje klientowi o sposobie postępowania reklamacyjnego.
  1. Firma oferuje usługi zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i etycznymi a zwłaszcza:
   1. Przepisami dotyczącymi praw autorskich i ochrony danych osobowych
   1. Przepisami dotyczącymi realizacji kursów, szkoleń i innych działać rozwojowych wymagających posiadania odpowiednich uprawnień i certyfikatów.

Część 2. Standard dotyczący usług szkoleniowo-rozwojowych

2a. Zamknięte usługi szkoleniowo-rozwojowe

2.1 Firma opiera swoje działania na wynikach badań potrzeb szkoleniowo-rozwojowych Klienta lub bada samodzielnie jego potrzeby w oparciu o własne, autorskie metody diagnostyczne lub metody rekomendowane przez PIFS.

2.2 Firma na podstawie wyników badania potrzeb rozwojowych, ustala z Klientem cele szczegółowe w zakresie uczenia się i rozwoju (na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw/kompetencji społecznych) oraz w zakresie innych celów: organizacji, grupowych, indywidualnych, które zdefiniowane  są w sposób mierzalny. Cele szczegółowe definiuje w zależności od realizowanego tematu i typu usługi oraz swojej metodyki pracy i posiadanych kompetencji.

2.3 Firma opracowuje indywidualny program szkoleniowo-rozwojowy adekwatnie do ustalonych z klientem potrzeb i celów.

2.3.1 O ile efekty uczenia się dotyczą kwalifikacji wpisanej do PRK, firma podaje informacje obejmujące:

 • Nazwę i numer kwalifikacji w rejestrze PRK
 • Powiązania z innymi efektami uczenia warunkującymi uzyskanie kwalifikacji
 • Warunki walidacji (uznania) kwalifikacji

2.4 Firma każdorazowo planuje i uzgadnia z klientem ewaluację projektu szkoleniowo-rozwojowego w odniesieniu do ustalonych celów szczegółowych. Dobiera i uzasadnia metody pomiaru efektów działań adekwatnie do założonych celów usługi na poziomie efektów uczenia się i innych założonych rezultatów.

2.5 Firma każdorazowo przeprowadza uzgodnioną ewaluację projektu szkoleniowo rozwojowego w odniesieniu do realizacji ustalonych celów przy zastosowaniu metod ewaluacji rekomendowanych przez PIFS lub własnych autorskich narzędzi.

2.6 Firma przygotowuje uczestnika usługi adekwatnie do celów szkoleniowo-rozwojowych z Klientem w zakresie.

2.7 Firma realizuje cele szczegółowe usługi szkoleniowo-rozwojowej poprzez dostosowanie form i metod pracy oraz treści do tych celów.

2.8 Odnosząc się do ustalonych celów szczegółowych, firma ustala z klientem i realizuje działania wspomagające uzyskanie i utrwalenie przyjętych rezultatów, Firma korzysta z własnych metod lub metod rekomendowanych przez PIFS.

2.9 Firma każdorazowo podsumowuje działania szkoleniowo-rozwojowe i komunikuje Klientowi stopień realizacji ustalonych celów szczegółowych wg uzgodnionych wcześniej zasad.

Część 2. Standard dotyczący usług szkoleniowo-rozwojowych

2b. Otwarte usługi szkoleniowo-rozwojowe

2.10 Firma przedstawia program szkoleniowo-rozwojowy zawierający:

 • Cele szczegółowe szkolenia opisane za pomocą efektów uczenia się (odnoszące się do poziomu wiedzy, umiejętności i postawy/kompetencji społecznych) lub innych mierzalnych celów usługi
 • Harmonogram szkolenia/działań rozwojowych
 • Zakres merytoryczny

2.10.1 O ile efekty uczenia się dotyczą kwalifikacji wpisanej do PRK, firma podaje informacje obejmujące:

 • Nazwę i numer kwalifikacji w rejestrze PRK
 • Powiązania z innymi efektami uczenia warunkującymi uzyskanie kwalifikacji
 • Warunki walidacji (uznania) kwalifikacji

2.11 Firma przedstawia informacje o grupie docelowej, do której skierowany jest program szkoleniowo-rozwojowy oraz określa minimalne wymagania dotyczące udziału, w sposób umożliwiający użytkownikowi na świadom wybór i przygotowanie się do uczestnictwa.

2.12 Firma podaje informacje dotyczące szczegółów usługi:

 • Przyjętych form i metod pracy
 • Narzędzi i materiałów dydaktycznych
 • Dedykowanej kadry prowadzących (opis ich kompetencji i doświadczeń zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 3.1)

2.13 Firma każdorazowo planuje i realizuje ewaluację projektu szkoleniowo-rozwojowego w odniesieniu do jego celów szczegółowych.

2.14 Firma stosuje metody pomiaru efektów działań szkoleniowo-rozwojowych adekwatnie do założonych celów przy zastosowaniu metod ewaluacji rekomendowanych przez PIFS lub własnych autorskich narzędzi.

2.15 Firma stosuje praktyki pozwalające na implementowanie wniosków z wyników ewaluacji w kolejnych projektach szkoleniowo-rozwojowych.

Część 3. Standard dotyczący kompetencji kadry

3.1 Firma zapewnia adekwatnie do celów i tematyki, kadrę do przygotowania , realizacji i ewaluacji projektu szkoleniowo-rozwojowego odpowiednią pod względem: kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia działań szkoleniowo-rozwojowych. Opis kadry pozwala dokonać ocenę adekwatności doboru prowadzącego oraz na świadomy wybór prowadzącego przez klienta.

3.2 Firma na podstawie ewaluacji usług szkoleniowo-rozwojowych przekazuje osobom realizującym usługi informacje zwrotne o rezultatach ich pracy wraz z ew. rekomendacjami pozwalającymi na doskonalenie warsztatu i jakości realizowanych przez nich działań.

3.3 W stosunku do kadry merytorycznej i osób realizujących usługi szkoleniowo-rozwojowe Firma stosuje praktyki pozwalające na zapewnienie należytej staranności i rzetelności realizowanych działań oraz zapewniające stałe podnoszenie jakości usług i działań wykonywanych przez ww. osoby.

Cześć 4. Standard dotyczący organizacji i logistyki usług szkoleniowo-rozwojowych.

4.1 Firma uzgadnia z Klientami elementy logistyki usług w sposób zapewniający realizację celów m.in.:

 • Zakres odpowiedzialności stron za przygotowanie i realizację usługi
 • Daty i miejsca realizacji usługi
 • Harmonogram
 • Niezbędne wyposażenie
 • Niezbędne materiały i narzędzia
 • Transport
 • Kontakty do osób odpowiedzialnych za organizację usług
 • Dane osób realizujących usługi

4.2 Realizowane rzez firmę działania odbywają się w miejscach i warunkach odpowiednich do celów i form prowadzenia usług zapewniających komfort pracy uczestników i gwarantujących przestrzeganie zasad BHP oraz higieny pracy umysłowej. Firma dąży do zapewnienia właściwych warunków  czyli:

 • Dopasowania powierzchni do liczebności grupy
 • Dostępu do światła dziennego i prawidłowego oświetlenia sztucznego
 • W przypadku zajęć praktycznych pomieszczenia spełniają wymagania stosownych przepisów
 • Wyposażenia umożliwiającego adekwatną aranżację przestrzeni
 • Dostępności infrastruktury niezbędnej do realizacji usług (toalety, gastronomia, noclegi).